ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 18-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4270

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή

Τηλέφωνο:  22463-60422                                                                                       Προς:

  Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                         Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

 

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση την 22η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 με Α.Π. 33282/29-05-2020, την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 και αριθμ. 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ4ΜΤΛ6-ΥΔ4)) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) δια περιφοράς, για τη  λήψη απόφασης των  θεμάτων που ακολουθούν. Για τα  θέματα,  σας αποστέλλεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την  ενημέρωσή σας, ώστε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.                                                                      Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας μέχρι τη Τρίτη  22 του μηνός  Δεκεμβρίου και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

 

  1. Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης που αφορά την προμήθεια: «Προμήθεια πλακών από τοπικούς – φυσικούς λίθους Σύμης».
  2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 10.168,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 για τη δαπάνη παροχής υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σύμης στις Προσκλήσεις:

α) Πρόσκληση «ΑΤ12» (ΑΔΑ: 6ΦΘ94ΜΤΛ6-ΘΝ3) στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο:
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του προγράμματος «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

β) Πρόσκληση «ΑΤ04» (ΑΔΑ: ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του προγράμματος «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

  1. Έγκριση του υπ’αριθμ. πρωτ. 4207/16-12-2020 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια ενός (1) μικρού καινούριου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα».
  2. Δημιουργία νέας τηλεφωνικής γραμμής στο κτίριο της δημοτικής βιβλιοθήκης «ΑΙΓΛΗ».
  3. Απόφαση για την έγκριση της κάλυψης των δαπανών κινητού εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου: «Επέκταση 2ου Δημοτικού Σχολείου (Πετρίδειο) με την επισκευή και επανάχρηση κτιρίου» (Πρόσκληση ΑΤ07 με ΑΔΑ: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ).
  4. Απόφαση για την έγκριση της κάλυψης των δαπανών κινητού εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου: «Επανάχρηση ανενεργού εμβληματικού δημοτικού κτιρίου» Δήμου Σύμης. (Πρόσκληση ΑΤ07 με ΑΔΑ: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ).
  5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.116,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 για την δαπάνη προμήθειας πυροτεχνημάτων στα πλαίσια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
  6. Έγκριση διαγραφής ποσών χρέωσης ύψους 40% λόγω της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 σε βεβαιωτικούς κατάλογους ενοικίων δημοτικών ακινήτων.

 

                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ              

                                                της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας