ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 07-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4069

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή

Τηλέφωνο:  22463-60422                                                                                       Προς:

  Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                         Mέλη Εκτελεστικής  Επιτροπής Δήμου Σύμης

κ. κ. Δήμαρχο και Αντιδημάρχους

Δήμου Σύμης

 

Παρακαλείστε όπως την 10η του μήνα  Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), του Ν 4555/2018, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» σε εναρμόνιση με την αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, της αρ. εγκ. 163 με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), του με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και  σε εφαρμογή των εγκυκλίων αριθμ. 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του ΥΠ.ΕΣ.

 

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021 – Προσχέδιο πίνακα περί στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021.

 

                                                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ              

                                                        της Εκτελεστικής Επιτροπής

Παπακαλοδούκας  Ελευθέριος