ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 09-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 3275
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 13η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στην  αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό  κατάστημα Δήμου Σύμης, με  τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και της υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) για λήψη αποφάσεων των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.388,80€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το απορριμματοφόρο όχημα μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1169 της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σύμης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.876,80€ για την παροχή υπηρεσίας για την επισκευή έκτακτης (μη προβλέψιμης) ζημιάς στο απορριμματοφόρο όχημα μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1169 της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σύμης.
  2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια: «Προμήθεια ενός (1) καινούριου μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα».
  3. Μείωση μισθωμάτων και για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19)
  4. Κατακύρωση του δημόσιου προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από το Δήμο Σύμης στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού «Αιγιαλός» το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία εκθεσιακού κέντρου.

Ο πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας