ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 25-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 3088
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 29η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και της υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) για λήψη αποφάσεων των θεμάτων που ακολουθούν:

1. Έγκριση πληρωμής του 3ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας νήσου Σύμης» με Α.Μ. 16/2017, ύψους 104.309,80€ (συμπ. Φ.Π.Α.).
2. Κατακύρωση του δημόσιου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην περιοχή «Πέδι» Δήμου Σύμης (πρώην Δημοτικό Σχολείο).
3. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου έτους 2020 του Δήμου Σύμης.

Ο πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας