ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 13-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 3323
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 19η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό  κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,του άρθρου 72 παρ. 1  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4623/2019 και της υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) για λήψη απόφασης του μοναδικού θέματος που ακολουθεί:

Σύνταξη και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2021 .

 

Ο πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας