ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 07-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 3242
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
κ.κ. Δήμαρχο και Αντιδημάρχους του Δήμου Σύμης

 

Παρακαλείστε όπως την 12η  του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  63 του Ν. 3852/2010 και της υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) για λήψη αποφάσεων των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Eισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό συμβούλιο για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2021.
  2. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2021.

 

Ο πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας