ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 03-08-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  3006

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 07η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ πρώην εργαζομένων ΑΜΚΕ «ΑΘΗΝΑ» και Δήμου Σύμης (υπ’αριθμ. 236/2017 διαταγή πληρωμής της δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου).
  2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 48.909,85€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για απόδοση φόρου εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και έσοδα κεφαλαίων, τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου από εισπράξεις ενοικίων. Απόδοση υπολοίπων δόσεων έτους 2017.
  3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για φόρους τόκων.
  4. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Σύμης.

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                                                                                              της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ