ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 30-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2344
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 04η του μήνα Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο της μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2020.
  2. Προέγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2019.
  3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την πληρωμή παραβόλου της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του νέου φορτηγού οχήματος με κιβωτάμαξα και γερανό του Δήμου Σύμης.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας