ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 11-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2902
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 15η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική  συνεδρίαση  στην  αίθουσα συνεδριάσεων  στο  δημοτικό  κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη αποφάσεων των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.990,20€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το απορριμματοφόρο όχημα μάρκας PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4749 της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σύμης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.984,00€ για την παροχή υπηρεσίας για την επισκευή έκτακτης (μη προβλέψιμης) ζημιάς στο απορριμματοφόρο όχημα μάρκας PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4749 της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σύμης.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 800,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, για την παροχή γεύματος στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μενδώνη Λίνα και την αντιπροσωπεία της πλαίσια των εγκαινίων του Αρχαιολογικού Μουσείου στην περιοχή «Χωριό» του Δήμου Σύμης την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.
  3. Έγκριση του από 02-09-2020 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατά τις διατάξεις του άρθρου 32.2γ του Ν. 4412/2016 και κατακύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες διόδευσης πλημμυρικής ροής στην περιοχή του γηπέδου στο Πέδι», Δήμου Σύμης με Α.Μ. 09/2020.
  4. Έγκριση του υπ’αριθμ. πρωτ. 2885/10-09-2020 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για το δημοτικό φωτισμό του Δήμου Σύμης» στην εταιρεία «BIG SOLAR Α.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» .
  5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για τη δαπάνη μεταφοράς – μετατόπισης στύλου Χ.Τ., Μ.Τ. και αποξήλωση επιτόνου από το χώρο της κεντρικής πλατείας στην περιοχή «Αιγιαλός».
  6. Εξέταση της υπ’αριθμ. πρωτ. 2813/07-09-2020 αίτηση του Μοντιάδη Στυλιανού του Κυριάκου.

                                                                                                   Ο πρόεδρος

                                                                                     της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                    Ελευθέριος Παπακαλοδούκας