ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 30-04-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 1296
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
Σας καλούμε να αποφασίσετε στις 4η του μηνός Μαΐου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 δια περιφοράς, για τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση πληρωμής 1ου λογαριασμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13-11-2017 στις οδικές υποδομές του δήμου Σύμης στη νήσο Σύμη» ύψους 65.573,35€.
2. Έγκριση πληρωμής 2ου λογαριασμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13-11-2017 στις οδικές υποδομές του δήμου Σύμης στη νήσο Σύμη» ύψους 56.336,15€.
3. Έγκριση πληρωμής 1ου λογαριασμού του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας νήσου Σύμης» ύψους 47.811,92€.
4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Eργασίες διόδευσης πλημμυρικής ροής στην περιοχή του γηπέδου στο ΠΕΔΙ (χρηματοδότηση από ΠΔΑ ΣΑΕ 055)» Δήμου Σύμης προϋπολογισμού 152.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%».
5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων .
6. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Eργασίες διόδευσης πλημμυρικής ροής στην περιοχή του γηπέδου στο ΠΕΔΙ (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ- ΣΑΕ 055)» Δήμου Σύμης προϋπολογισμού 152.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%».
7. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια: «Προμήθεια πλακών με προέλευση από τοπικούς-φυσικούς λίθους Σύμης ».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου έτους 2020 του Δήμου Σύμης.

Για τα θέματα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας μέχρι την Δευτέρα , 04/05/2020 και ώρα 12:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].
Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας