ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 10-01-2019
(22460360422) Αριθμ Πρωτ. 112

FAX (22460) 71344 -71386
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Παρακαλείστε όπως την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός μελών στις διάφορες επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις Νόμων για το οικονομικό έτος 2019.
2. Ορισμός μελών στην Συμβιβαστική Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 1080/1980 άρθρο 32).
3. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παρ 1. του ΠΔ 270/81 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”.
4. Έγκριση προϋπολογισμού τoυ κοινωφελούς Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣ» οικονομικού έτους 2019.
5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.499,35€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 για τη δαπάνη προμήθειας διαφόρων κερασμάτων, αναλωσίμων, γεύματος και αναμνηστικού δώρου για την πραγματοποίηση των εγκαινίων του 1ου Νηπιαγωγείου Σύμης.
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας: «Ταχυμεταφορές (courier) από την εταιρεία ACS A.E.E».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ