ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                   Σύμη, 16-05-2019
(22460360422)                                                                                                    Αριθμ Πρωτ. 1422

FAX (22460) 71344 -71386
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης

Παρακαλείστε όπως την  20η  του  μηνός  Μαΐου του έτους 2019 ημέρα   Δευτέρα και ώρα  19:00 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 3178/12-09-2018 (Α.Δ.Α.: 6ΦΧΝΩΗΠ-4ΚΥ) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύμης και  της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) για το έργο: «Επισκευή- συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ ΤΣΑΒΑΡΗΣ