ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σύμη,30 -05-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1553

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                            Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

                                                                                        

           

Παρακαλείστε όπως την 4η του μήνα  Ιουνίου  του έτους 2019 ημέρα  Tρίτη και ώρα 10:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’).

  1. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού πλειοδοσίας για την εκποίηση δυο ακίνητων στο Δήμο Βούλας, ιδιοκτησίας Δήμου Σύμης.
  2. Έγκριση πληρωμής του 4ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Επισκευή οδού Σταυρός» Χωριό – Σταυρός», οικισμός Σύμη με Α.Μ. 01/2018, ποσού 6922,87€.
  3. Έγκριση πληρωμής του 1ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης της νήσου Σύμης» ποσού 18391,78€.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου έτους 2019 του Δήμου Σύμης.
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου έτους 2019 του Δήμου Σύμης.

                                                                                    Ο  Πρόεδρος

                                                                   της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   Ελευθέριος Παπακαλοδούκας