ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σύμη, 26-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

                                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                     Mέλη Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 30η του μήνα  Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’).

  1. Kατάθεση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 για την ακύρωση της υπ’ αριθμ πρωτ. 36396/03.07.019 (ΑΔΑ:Ψ8ΧΤΟΡ1Ι-ΨΥ2) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
  2. Λήψη απόφασης οικονομικής Επιτροπής για ορισμό ημερομηνίας και ώρας για αποσφράγιση  οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό προμήθεια και  τοποθέτηση εξοπλισμού  για την αναβάθμιση παιδικών χαρών .
  3. Aντικατάσταση μελών στις Επιτροπές διαγωνισμών

                                                                                                          Ο  Πρόεδρος

                                                                                       της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                           Ελευθέριος Παπακαλοδούκας