ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                               Σύμη,  17-11-2020

ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  3782

   ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

κ. κ. Δήμαρχο και Αντιδημάρχους

Πληρ.:

Τηλ:  22463-60422

Φαξ:(22460) 71344 – 71386

Παρακαλείστε όπως την 20η του μήνα  Noεμβρίου του έτους 2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) ,του Ν 4555/2018, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμό  55 Φύλλο  της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από 11-03-2020 «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55) σε εναρμόνιση με την αριθμό πρωτ. 18318/13-03- 2020 με ΑΔΑ (9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, της αρ εγ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), της με ΑΠ:60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκ. και  σε εφαρμογή των εγκυκλίων αριθμ.40/20930/31-3-2020  και ΑΠ: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) ΥΠΕΣ.

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του δήμου Σύμης  .

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ