Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can click here to download the PDF file.

Αν το pdf δεν εμφανίζεται πατήστε εδώ για να το δείτε.

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 16-04-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 1470 FAX (22460) 71344 -71386 Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την  20η  του  μηνός Απριλίου του έτους 2018,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      Σύμη, 14/07/2020 Β’  ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ