ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σύμη, 07-09-2020
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2812

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «Πέδι» Δήμου Σύμης (πρώην Δημοτικό Σχολείο).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ

Προκηρύσσει δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, με ΚΑΕΚ 10071-0303026, ολικής εκτάσεως 297τ.μ., επιφάνειας 79τ.μ. και διαθέτει προαύλειο χώρο 218τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Πέδι» Δήμου Σύμης (πρώην Δημοτικό Σχολείο), βάσει της υπ’αριθμ. 29/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΕ2ΕΩΗΠ-Ι9Φ) και της υπ’αριθμ. 27/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: Ω6ΛΠΩΗΠ-Ρ1Μ).

Ο ανοικτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., ενώπιον τριμελούς Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης.

Όροι δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981:
1.1. Ελάχιστο όριο μηνιαίας προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€). Το ενοίκιο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό, και το οποίο θα αποτελέσει την βάση του μισθωτηρίου Συμβολαίου, θα προσαυξάνεται κάθε έτος με τον δείκτη τιμών καταναλωτή (ετήσιος πληθωρισμός) της Τραπέζης της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση το αναπροσαρμοσθέν μίσθωμα δεν δύναται να είναι μικρότερο του μισθώματος του προηγούμενου έτους. Στον τελικό πλειοδότη και μισθωτή παρέχεται περίοδος χάριτος ενός έτους, κατά την οποία δεν θα καταβάλλει κανένα ποσό ως μίσθωμα στον δήμο, προκειμένου να ανταπεξέλθει ο νέος μισθωτής στα έξοδα καθαίρεσης τυχόν αυθαίρετων κατασκευών που υπάρχουν στο μίσθιο, καθώς και σε λοιπές εργασίες και τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν για την λειτουργία σε αυτό νέας επιχείρησης κλπ. Απαγορεύεται ρητά, η αμφισβήτηση από τον μισθωτή, του ύψους του επιτευχθέντος μισθώματος και της συμφωνηθείσης αναπροσαρμογής, παραιτουμένου ρητά από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμά του δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής αυτών.
1.2. Τέλος, ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού εγγυητική επιστολή ίση με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος για το πρώτο έτος, ως εγγύηση.
Επίσης, ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως,

2) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στο φάκελο των δικαιολογητικών τους να εσωκλείουν και εγγυητική επιστολή τραπέζης συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού εξήντα ευρώ (60,00€) υπέρ του Δήμου Σύμης. Η εγγυητική επιστολή, σε περίπτωση μη αποδοχής της προσφοράς από πλευράς της Τριμελούς Επιτροπής θα επιστραφεί στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση αναδείξεως συμμετέχοντα ως πλειοδότη και επικυρώσεως της εκμίσθωσης προς αυτόν, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κατάρτιση και υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού, θα επιστραφεί η παραπάνω εγγυητική επιστολή στον πλειοδότη και θα αντικατασταθεί με την καταβολή από αυτόν εγγύησης, που θα ισούται με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος.
Ο μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα μισθώσεως, ή έστω προσδοκία μισθώσεως, μέχρι υπογραφής των μισθωτηρίων συμφωνητικών.
Οποιαδήποτε προσφορά αναφορικά με το μίσθωμα, κατώτερη του ανωτέρω ελάχιστου ποσού της μηνιαίας προσφοράς είναι άκυρη.
Οποιαδήποτε προσφορά δεν διαλαμβάνει εγγυητική επιστολή τραπέζης υπέρ του Δήμου Σύμης στο ποσό των εξήντα ευρώ (60,00€) είναι επίσης άκυρη.

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2513/1997. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν και φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό υπό σύσταση Εταιρίας ή Κοινοπραξίας, χωρίς να κρίνεται απαραίτητο να συμμετάσχουν στη συνέχεια σε αυτές, αρκεί να δηλωθεί πριν από την έναρξη του διαγωνισμού και εγγράφως από τον πλειοδότη – φυσικό πρόσωπο η Εταιρική ή Μετοχική σύνθεση της υπό σύστασης Εταιρίας για λογαριασμό της οποίας (και μόνον αυτής) ενεργεί .
Του διαγωνισμού αποκλείονται οφειλέτες του Δήμου. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό μη οφειλής προς τον Δήμο Σύμης.
3.2. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες ή και οι εταιρείες υπό σύσταση δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, ενώ υποχρεούνται να πράξουν τούτο, εάν επιλεγούν ως μισθωτές, μέχρι της ημερομηνίας σύναψης της μισθωτικής σύμβασης.
3.3. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης, είναι ενήμεροι κατά τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή εκκαθάριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους τέτοια διαδικασία. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς από νομικό πρόσωπο την σχετική δήλωση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό προσώπου, που ενεργεί για λογαριασμό υπό σύσταση εταιρείας, οφείλει το φυσικό αυτό πρόσωπο να προσκομίζει δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, από κάθε ένα από τα φυσικά πρόσωπα-εταίρους της υπό σύσταση εταιρείας, με την οποία θα δηλώνεται από κάθε έναν ξεχωριστά ότι έχει λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης, είναι ενήμερος κατά τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή εκκαθάριση, ούτε έχει κινηθεί εναντίον του τέτοια διαδικασία.-
3.4. Η συμμετοχή ενός πλειοδότη στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών, στις οποίες αυτός συμμετέχει.
3.5. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ» τοποθετούνται επί ποινή απαραδέκτου τα δικαιολογητικά της παρ. 3.3 της παρούσας και η εγγυητική επιστολή της παρ. 2 της παρούσας.

4) Αν στην πλειοδοσία συμμετέχει εταιρία, ο εκπρόσωπος της εταιρίας οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένο έγγραφο (καταστατικό ή πρακτικό Δ.Σ.) σε επικυρωμένο αντίγραφο, που να πιστοποιεί την εξουσία του να εκπροσωπεί την εταιρία.

5) Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Σε περίπτωση που από πταίσμα του πλειοδοτήσαντος καθυστερήσει η σύναψη του συμφωνητικού μίσθωσης, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εις βάρος του, φέρουσα το χαρακτήρα ποινικής ρήτρας. Το ίδιο αποτέλεσμα (κατάπτωση εις βάρος του της εγγυητικής επιστολής) έχει η τυχόν εκούσια υπαναχώρηση του πλειοδοτήσαντος διαγωνιζόμενου μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα για την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, για λόγους που αφορούν τον ίδιο, τότε καλούνται διαδοχικά οι επόμενοι πλειοδότες (με τη σειρά ανάδειξής τους στο διαγωνισμό) να προσέλθουν προς υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού. Αν κανένας από αυτούς δεν επιθυμεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε ο διαγωνισμός θεωρείται άγονος και επαναλαμβάνεται με έξοδα του τελευταίου πλειοδότη, εξαιτίας του οποίου καθυστέρησε η υπογραφή της σύμβασης.

6) Στα έγγραφα νομιμοποίησης συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να περιλαμβάνεται και δήλωση του διαγωνιζόμενου (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής), ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Ο μισθωτής θεωρεί το κατώτερο μίσθωμα και τις προσαυξήσεις του καθώς και τη ρήτρα αναπροσαρμογής του δίκαια και εύλογα και ανταποκρινόμενα στη μισθωτική αξία του μισθίου.
Το ύψος της προσφοράς πρέπει να είναι ορισμένο σαφώς και σε συγκεκριμένο ύψος. Προσφορά μισθώματος που δεν αναφέρει ακριβώς το ύψος του μισθώματος σε ευρώ είναι άκυρη. Επίσης διατύπωση του τύπου «προσφορά τόσο τοις εκατό επί της υψηλότερης προσφοράς» καθιστά την προσφορά άκυρη.

7) Σε όσους από τους ενδιαφερόμενους δεν προκριθεί η τελική προσφορά τους, θα επιστραφεί η εγγυητική επιστολή εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

8) Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Επιτροπής αναφορικά με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης προσκομίζοντας εκτός των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών και: α) όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, εφ’ όσον πρόκειται για νεοσυσταθείσα Εταιρία ή Κοινοπραξία σύμφωνα με την παράγραφο 3.2, και β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση, που ο πλειοδότης είναι φυσικό πρόσωπο. Διαφορετικά εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 της παρούσας και τελικά γίνεται αναπλειστηριασμός εις βάρος του για τη διαφορά στην περίπτωση που επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα κατά τη νέα δημοπρασία, με την επιφύλαξη της παρ. 2 της παρούσας. Τη σύμβαση θα συνυπογράψει και ο εγγυητής του πλειοδότη.

9) Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη, ο δε πλειοδοτήσας μισθωτής θα υποχρεούται κατά τη λήξη της παραπάνω μίσθωσης να αποδώσει στον εκμισθωτή το μίσθιο ακίνητο και τη χρήση του ελεύθερη χωρίς άλλη προειδοποίηση, εγκαθισταμένου αυτοδικαίως του Δήμου Σύμης στον μίσθιο χώρο, χωρίς δικαστική ή διοικητική διαδικασία και χωρίς ευθύνη για αφεθέντα πράγματα του μισθωτή. Ο πλειοδότης, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Έναρξη της μισθώσεως ορίζεται η ημέρα που θα υπογραφεί το μισθωτήριο συμφωνητικό.
Σιωπηρή παράταση της διάρκειας της μίσθωσης ή σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται και θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη του μισθίου ακινήτου, εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων αυθαίρετης κατάληψης, χρήσης, προσβολής της νομής και της κυριότητας ακινήτων. Τυχόν αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης πρέπει να είναι ρητή και έγγραφη. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος της μίσθωσης με κοινή και μόνο συμφωνία, για όλο το χρόνο της παράτασης ισχύουν οι όροι του παρόντος.

10.1.Το μίσθιο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση, αρκεί αυτή να μην αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου και να μην θίγει τα χρηστά ήθη. Κατ’ εξαίρεση, λόγω της γειτνίασης του μισθίου με την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου η χρήση του πρέπει να συνάδει με τους κανονισμούς και τα ήθη που επικρατούν για την συγκεκριμένη περίπτωση. Κατόπιν τούτων, απαγορεύεται ρητά η χρήση του μισθίου για Bar και Club ή νυχτερινό μαγαζί (με μουσικά όργανα κλπ) και τα συναφή.
Τυχόν εγκατάσταση μηχανημάτων και άλλων υλικών, μερών και παραρτημάτων του μισθίου θα γίνει αποκλειστικά με δαπάνη του μισθωτή και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο, ενώ οι μεταβολές αυτές θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου και μετά την λήξη της μίσθωσης, αποτελούντος του παραπάνω ουσιώδους όρου της σύμβασης μίσθωσης.
10.2. Ειδικότερα, ο πλειοδότης/μισθωτής θα υποχρεούται επιπλέον να συντηρεί και διατηρεί σε καλή κατάσταση καθ’ όλο το συμβατικό χρόνο διάρκειας της μίσθωσης το μίσθιο ακίνητο, καθώς και να διατηρεί σε καλή κατάσταση το κτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο του μισθίου.

10.3. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί σε λειτουργία την στεγαζόμενη στο μίσθιο επιχείρηση καθόλη την διάρκεια του έτους, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των μονίμων κατοίκων της Σύμης και τους χειμερινούς μήνες.

11. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει η ταμειακή υπηρεσία του εκμισθωτή μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μισθωτικού μηνός. Απόδειξη καταβολής θα αποτελεί η απόδειξη κατάθεσης της τραπέζης, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου και των μαρτύρων. Το μίσθωμα θα επιβαρύνεται με το εκάστοτε αναλογούν νόμιμο χαρτόσημο (σήμερα 3,6%), το οποίο και θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με το μηνιαίο μίσθωμα και θα λογίζεται μέρος αυτού.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν εκ των προτέρων εξετάσει εάν ο προς μίσθωση χώρος είναι κατάλληλος για τον σκοπό που τον θέλουν και πληροί όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις για να λάβουν τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για κανένα εκ των νομικών κωλυμάτων που τυχόν ανακύψουν οποτεδήποτε.

12. Ο μισθωτής που θα επιλεγεί παραιτείται προκαταβολικά από κάθε αξίωσή του για καταγγελία της μίσθωσης, υπαναχώρηση από τη μίσθωση ή για μείωση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο που θα αφορά πλάνη του ως προς πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του μισθίου ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων αυτού. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όριά του και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντάς το από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο Δήμος Σύμης δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για την οποία έλαβε γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας και, συνεπώς, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση για το λόγο αυτό του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
Δεν δικαιούται, επίσης, ο μισθωτής σε οποιαδήποτε απόδοση δαπανών που διενεργήσει στο μίσθιο, είτε αυτές είναι αναγκαίες, είτε επωφελείς, είτε δαπάνες πολυτελείας.

13. Ο πλειοδότης, όταν καταστεί μισθωτής, θα υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές οι οποίες εκχωρούνται σε αυτόν με την σύμβαση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση του εκμισθωτή. Ο μισθωτής, στα πλαίσια των μισθωτικών υποχρεώσεών του, είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συντηρεί, να αναμορφώνει και να ανακαινίζει το μίσθιο ακίνητο και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού, όποτε παρίσταται ανάγκη, συμμορφούμενος σε έγγραφες υποδείξεις και οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Σύμης.

14. Οι αναβαθμιστικές εργασίες, επισκευές, προσθήκες και μόνιμες εγκαταστάσεις και κάθε είδους κατασκευές θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου μετά την αποχώρηση του μισθωτή χωρίς δικαίωμα αποζημίωσής του και χωρίς δικαίωμά του για αφαίρεση των εγκαταστάσεων αυτών. Η κυριότητα και νομή όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης μεταβαίνει αυτοδίκαια στον εκμισθωτή Δήμο, ο οποίος μετά την αποχώρηση του μισθωτή, δύναται να αξιοποιεί αυτές κατά τον τρόπο που κρίνει πρόσφορο. Όλα τα τέλη, οι φόροι, ενδεχόμενα πρόστιμα ή κυρώσεις, αμοιβές προσωπικού, δαπάνη ανακατασκευών, επισκευών, συντηρήσεων εξοπλισμού, προμηθειών κ.λ.π. και κάθε δαπάνη, ακόμη κι αν δεν προβλέπεται στην παρούσα, θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πλειοδοτήσαντα μισθωτή.

15. Απαγορεύεται ρητά στο μισθωτή η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του μισθίου, η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης, η υπεκμίσθωση ή υπομίσθωση του σε τρίτους, η σύσταση των εταιρειών κ.λ.π. χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή Δήμου, και εφόσον το επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.

16. Απαγορεύεται στον μισθωτή να επιχειρεί τροποποιήσεις ή μεταβολές στο μίσθιο, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του εκμισθωτή και υπό τον όρο ότι δεν θα είναι ουσιώδεις και δεν θα αίρουν τον χαρακτήρα του μισθίου.
Οποιεσδήποτε μεταβολές πραγματοποιηθούν θα πρέπει να γίνουν πάντοτε σύμφωνα με τους κείμενους από την Πολεοδομία και την Αρχαιολογική Υπηρεσία περιορισμούς, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες μεταβολές σε διατηρητέα ακίνητα. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης νόμου κατά την ενέργεια τροποποιήσεων στο μίσθιο, την ευθύνη φέρει ακέραια ο μισθωτής για τυχόν καταλογισθείσες αποζημιώσεις και για την καταβολή οποιουδήποτε προστίμου από την αιτία αυτή.

17. Κατά την απόδοση του μισθίου κατά τη λήξη της μίσθωσης οφείλει ο μισθωτής, ή όποιος και για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο διαδέχθηκε αυτόν στη μίσθωση, με δική τους δαπάνη να επαναφέρουν το ακίνητο στην αρχική του κατάσταση ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή στην κατάσταση που το παρέλαβε. Διαφορετικά, σε περίπτωση χειροτέρευσής του, ευθύνεται σε αποζημίωσή του. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την επίσκεψη του μισθίου σε κατάλληλες ώρες κατά την κρίση του, σ’ αυτούς που ενδιαφέρονται να το μισθώσουν, τρεις μήνες πριν την λήξη της σύμβασης.
Το ποσό της εγγύησης, όπως περιγράφεται ως άνω (2), θα επιστραφεί στο μισθωτή, μετά την αποχώρησή του από το μίσθιο, αφού πρώτα έχουν εξοφληθεί όλες οι έως και τη λήξη της μίσθωσης οφειλές προς οργανισμούς κοινής ωφέλειας, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του και παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σύμης, επικυρωμένα αντίγραφα των εξοφλημένων λογαριασμών. Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί άτοκα.
Κατά την αποχώρηση του μισθωτή θα γίνει έλεγχος για ζημίες στο μίσθιο από πολιτικό μηχανικό – εμπειρογνώμονα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύμης. Τυχόν ζημίες στο μίσθιο μη σχετιζόμενες με τη συνήθη χρήση θα αποτιμηθούν οικονομικά, και σε περίπτωση μη αποκατάστασής τους από το μισθωτή κατά την αποχώρησή του θα αφαιρεθεί η αξία τους από την εγγύηση (σε περίπτωση που το ποσό της εγγύησης επαρκεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης).

18. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, και ευθύνεται σε αποζημίωση προς τον εκμισθωτή, για οποιαδήποτε ζημία, φθορά ή βλάβη στο μίσθιο, είτε την προκάλεσε ο ίδιος είτε προστηθέντα αυτού πρόσωπα.

19. Ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει εμπρόθεσμα τους φόρους και τα τέλη καθαριότητας, αποχετεύσεως, φωτισμού, δημοτικούς φόρους, τέλη κ.λ.π. που βαρύνουν το μίσθιο, στο Δήμο ή στο Δημόσιο ή στον Οργανισμό. Το τέλος χαρτοσήμου και κάθε τυχόν συμπληρωματικός φόρος θα καταβάλλονται κάθε μήνα ταυτόχρονα με το μηνιαίο μίσθωμα.

20. Σε περίπτωση που ο μισθωτής καθυστερήσει την καταβολή του μισθώματος οποιουδήποτε μήνα, ή καταβάλει μερικά το μίσθωμα, ή παραβεί κάποιον από τους όρους της μίσθωσης, οι οποίοι όροι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ο εκμισθωτής Δήμος έχει δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση λόγω δυστροπίας του μισθωτή. Τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την καθυστέρηση ή άρνηση καταβολής του μισθώματος συνεπάγεται και η καθυστέρηση ή μη καταβολή κάθε άλλης χρηματικής οφειλής που αφορά το μίσθιο και βαρύνει το μισθωτή.

21. Ο μισθωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος – αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του εκμισθωτή – για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε περιουσιακά στοιχεία οποιουδήποτε και για οποιαδήποτε σωματική βλάβη προκληθεί σε οποιονδήποτε, οφειλόμενη αιτιωδώς σε σφάλματα ή πλημμέλειες από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή προστηθέντων αυτού προσώπων στα πλαίσια της χρήσης του μισθίου και τυχόν επίσκεψής του από τρίτα πρόσωπα ή επ’ ευκαιρία αυτής ή κατά τη διάρκεια αυτής, υποχρεούται δε κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού να έχει προβεί σε σύμβαση πυρασφάλειας.

22. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: α) Η διεξαχθείσα δημοπρασία δεν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την Διοικητική αρχή, λόγω του ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος και από την διοικητική αρχή σε περίπτωση σφάλματος περί την διενέργειά της β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, εντός της ορισθείσας ως ανωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας (από της παρελεύσεως της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Διοικητική αρχή) και δεν προσέλθουν, εμπροθέσμως, για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως, γ) Αν στην δημοπρασία δεν παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόμενος, οπότε, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, οίκοθεν, από τον Δήμαρχο.
23) Ο Δήμος Σύμης διατηρεί το δικαίωμα μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης και χωρίς την συναίνεση του μισθωτή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αυτού (π.χ. διαδημοτική επιχείρησή του), για κάθε αιτία, συνεχιζόμενης και μεταβιβαζόμενης αυτοδίκαια της μισθωτικής σχέσης.

24) Κάθε επίδοση θα θεωρείται έγκυρη στον τόπο όπου βρίσκεται το ακίνητο, είτε δια παράδοσης εις χείρας του μισθωτή ή προστηθέντων αυτού, είτε δια θυροκόλλησης στο χώρο του ακινήτου.

25) Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από τη μίσθωση, αρμόδια κατά τόπον είναι τα δικαστήρια της Ρόδου, ανάλογα με την καθύλην αρμοδιότητα για την κατά περίπτωση διαφορά.

26) Η μη άσκηση γεγενημένου δικαιώματος του εκμισθωτή κατά του μισθωτή δεν θα συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα, η άσκηση του οποίου επιφυλάσσεται για το μέλλον και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκμισθωτή. Αποδυνάμωση δικαιώματος στα πλαίσια της προς σύναψη μίσθωσης δεν νοείται.

27) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένων ρητά όλων των άλλων αποδεικτικών μέσων ακόμα και του όρκου ή των μαρτύρων.

28) Όλοι οι όροι της σύμβασης μίσθωσης θα είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση οποιουδήποτε όρου θα δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή Δήμο να καταγγείλει τη μίσθωση και να επιδιώξει την έξωση του μισθωτή.

29) Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη δημοσιεύσεων κλπ. έξοδα που θα απαιτηθούν βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

30) Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύμης έχει το δικαίωμα της ακύρωσης του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο κρίνει απαραίτητη την ακύρωση του. Ο τελικός πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο.

31) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δήμου Σύμης.
Πλήρες αντίγραφο της Διακήρυξης και για παροχή διευκρινίσεων παρέχονται από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης, στη διεύθυνση Σύμη – Δωδεκανησίου 85600 και τηλεφωνικά 22463-60422.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ