ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

                                                                                      Σύμη, 23.12.2020

Αριθμ Πρωτ. 4291

(    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                           Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε τακτική συνεδρίαση  στις 28  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα από 12:00 έως 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα  στις εγκύκλιους του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, αρ.40 με Α.Π.20930/31-03-2020, αρ.163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με ΑΠ:77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας  την Δευτέρα  28  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και ώρα από 12:00 έως 15:00,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected]

  1. Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2020 .
  2. Έγκριση πρακτικού απογραφής περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νπ Δ.Π.Π.Κ.Σ.
  3. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε  και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και συμπληρωματικών ενεργειών  του έργου για το έργο:« Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας νήσου Σύμης» με ΑΜ 16/2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ