logo-dhmou-simis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ


Τηλέφωνο: 22463-60414
Φαξ: (22460) 71386

Σύμη, 23-04-2018
Αριθμ. Πρωτ.:  1592  

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

 (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για την κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας μας. Για την κάλυψη της δαπάνης της έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 133./29/03/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 133.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω δαπάνη με fax στο τηλ. 2246071386 στο Δήμο Σύμης, ή στο mail:[email protected]

Από 23/04/2018μέχρι την 26/04/2018 στα γραφεία του Δήμου και έως  11:30 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά ή την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εκάστοτε εταιρείας. Σε περίπτωση που μαζί με την προσφορά δεν προσκομίζεται η σχετική ΥΔ ή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, οι προσφορές θα απορρίπτονται.

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)].

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο Μαυρολιάς Βασίλειος (τηλ: 2246360414).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 26/04/2018, στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  www.symi.gr.

Ο Δήμαρχος 

        Παπακαλοδούκας Ελευθέριος          

Συνημμένα:

  1. Ο από 23/03/2018 Ενδεικτικός προϋπολογισμός
  2. Υ.Δ
  3. Το έντυπο προσφοράς. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Κ.Α. 10-6634 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Χλωρίνη υγρή 2 λ. τεμ. 5 1,4 7
2 Χλωρίνη παχύρευστη 1,25 λ. τεμ. 30 2,7 81
3 Υγρό πατώματος 1λ. τεμ. 20 2,8 56
4 Κουβάς με στίφτη τεμ. 3 4,4 13,2
5 Σφουγγαρίστρα απλή τεμ. 5 2,3 11,5
6 Σκούπα τύπου βεντάλια τεμ. 5 2,2 11
7 Φαράσι με κοντάρι τεμ. 3 2,2 6,6
8 Κοντάρι (σκούπας – σφουγγαρίστρας) τεμ. 4 1 4
9 Υγρό σαπούνι χεριών 1λ. τεμ. 20 2 40
10 DETTOL σαπούνι χεριών 400ml τεμ. 6 2,9 17,4
11 Υγρό πιάτων 1λ. τεμ. 15 1,8 27
12 Άζαξ για τζάμια 500ml με αντλία τεμ. 25 2,2 55
13 Υδροχλωρικό οξύ 500ml τεμ. 5 0,8 4
14 Φάκελα τουμποφλό τεμ. 10 0,8 8
15 Εντομοκτόνο – Κατσαριδοκτόνο τεμ. 5 2,8 14
16 Αποσμητικό χώρου σε σπρέι τεμ. 3 2,8 8,4
17 Υγρό κατά των αλάτων σε σπρέι τεμ. 3 2,4 7,2
18 Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας WC τεμ. 12 2,2 26,4
19 Γάντια βινυλίου 100τεμ. τεμ. 2 4,2 8,4
20 Ρολά κουζίνας 1κ. τεμ. 50 2,8 140
21 Χαρτοπετσέτες 100 τεμ. τεμ. 12 0,8 9,6
22 Χαρτί υγείας πακέτο 12 τεμ. (4φυλλο) τεμ. 80 4,8 384
23 Σακούλες απορριμμάτων οικιακές 10τεμ. τεμ. 50 1,3 65
24 Σακούλες απορριμμάτων γίγας10τεμ. τεμ. 25 2,2 55
25 Σφουγγαράκια για πιάτα τεμ. 15 0,6 9
26 Πανάκια τύπου βετέξ σετ 3τεμ. τεμ. 5 0,8 4
27 Σακουλάκια γραφείου τεμ. 30 0,8 24
28 Οινόπνευμα φωτιστικό τεμ. 3 1,5 4,5
29 Υγρό απολυμαντικο (τύπου αποσμίνης) 1 λίτρο τεμ. 12 2,8 33,6
30 υγρό ή σπρέυ ειδικό για έπιπλα 500ml τεμ. 4 3,5 14
31 υγρό γενικής χρήσης (τύπου swaz)1 λίτρου τεμ. 6 2,6 15,6
32 υγρό ειδικό για χαλιά 1 λίτρου τεμ. 3 3,5 10,5
                    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.174,90
         ΦΠΑ 24% 281,98
                    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1456,88

  

Στην παραπάνω εκτιμώμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, και τα μεταφορικά έξοδα.

Για το παρόν έτος υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου, πίστωση στον κωδικό ΚΑ: 10-6634 το ποσό των 1.456,88€, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%).

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   

Μαυρολιάς Βασίλειος

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ  ΣΥΜΗΣ

Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο  
ΑΦΜ:   Δ.Ο.Υ.:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία γέννησης(2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι  δεν συντρέχουν  στο πρόσωπο μου ή για την επιχείρηση που εκπροσωπώ λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ήτοι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για:

–     συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκία ή απάτη ή τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

β) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό να έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

γ) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, θα προσκομίσω πριν την ανάθεση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ημερομηνία:      ……….2018

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΗΛ: 22463-60414

FAX: 22460-71386

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Επωνυμία εταιρίας:………………………….. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας……………………

Έδρα………………………….                                                                          Α.Φ.Μ……………………

Οδός………………………….                                                                           Αριθμός………………….

Τηλέφωνο……………………

Φαξ………………………….. 

ΚΑ: 10-6634 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Χλωρίνη υγρή 2 λ. τεμ. 5    
2 Χλωρίνη παχύρευστη 1,25 λ. τεμ. 30    
3 Υγρό πατώματος 1λ. τεμ. 20    
4 Κουβάς με στίφτη τεμ. 3    
5 Σφουγγαρίστρα απλή τεμ. 5    
6 Σκούπα τύπου βεντάλια τεμ. 5    
7 Φαράσι με κοντάρι τεμ. 3    
8 Κοντάρι (σκούπας – σφουγγαρίστρας) τεμ. 4    
9 Υγρό σαπούνι χεριών 1λ. τεμ. 20    
10 DETTOL σαπούνι χεριών 400ml τεμ. 6    
11 Υγρό πιάτων 1λ. τεμ. 15    
12 Άζαξ για τζάμια 500ml με αντλία τεμ. 25    
13 Υδροχλωρικό οξύ 500ml τεμ. 5    
14 Φάκελα τουμποφλό τεμ. 10    
15 Εντομοκτόνο – Κατσαριδοκτόνο τεμ. 5    
16 Αποσμητικό χώρου σε σπρέι τεμ. 3    
17 Υγρό κατά των αλάτων σε σπρέι τεμ. 3    
18 Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας WC τεμ. 12    
19 Γάντια βινυλίου 100τεμ. τεμ. 2    
20 Ρολά κουζίνας 1κ. τεμ. 50    
21 Χαρτοπετσέτες 100 τεμ. τεμ. 12    
22 Χαρτί υγείας πακέτο 12 τεμ. (4φυλλο) τεμ. 80    
23 Σακούλες απορριμμάτων οικιακές 10τεμ. τεμ. 50    
24 Σακούλες απορριμμάτων γίγας10τεμ. τεμ. 25    
25 Σφουγγαράκια για πιάτα τεμ. 15    
26 Πανάκια τύπου βετέξ σετ 3τεμ. τεμ. 5    
27 Σακουλάκια γραφείου τεμ. 30    
28 Οινόπνευμα φωτιστικό τεμ. 3    
29 Υγρό απολυμαντικο (τύπου αποσμίνης) 1 λίτρο τεμ. 12    
30 υγρό ή σπρέυ ειδικό για έπιπλα 500ml τεμ. 4    
31 υγρό γενικής χρήσης (τύπου swaz)1 λίτρου τεμ. 6    
32 υγρό ειδικό για χαλιά 1 λίτρου τεμ. 3    
                    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
         ΦΠΑ 24%  
                    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ο κατώτερο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς καμιά τροποποίηση. β) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει αμετάβλητο έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, γ) Λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προς υλοποίηση προμήθειας τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη και δ) Η καθαρή αξία περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ ως την λειτουργική απόδοση στον χρήστη.

Σύμη, ……/……/2018

  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Δήμαρχος Σύμης
  2. Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης
  3. Τμήμα Προμηθειών
  4. Λογιστήριο
  5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος).
  6. Πετρίδη Ειρήνη, (Μέλος Επιτροπής παραλαβής προμηθειών).