ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                           

Σύμη, 07-06-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2115 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση της νήσου «Νίμου» και των γύρω νήσων.

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ    

    Προκηρύσσει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της νήσου «Νίμου» και των γύρω νησίδων «Χοντρός», «Πλάτη» «Οξειά» και «Διαβατές» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ :6ΛΓΝΩΗΠ-6ΓΠ) και την υπ’αριθμ. 126/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΒΒΘΩΗΠ-ΖΤ1).

    Ο ανοικτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 19η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., ενώπιον τριμελούς Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης.

 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600,00€). Δεν θα γίνεται ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος.

    Η Νίμος και οι γύρω νησίδες ενοικιάζονται πρωτίστως για βοσκή αιγοπροβάτων αλλά και για κάθε άλλη χρήση. Σε κάθε περίπτωση αυτή δεν θα αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των παραλιών των νησιών και δεν θα αποστερεί από τους πολίτες τη χρήση τους και ιδίως του Ταβυριού, του οποίου η παραλία καθώς και το κτίσμα (οικίσκος) που βρίσκεται πλησίον της παραλίας και που κατασκευάστηκε πρόσφατα, ρητά εξαιρούνται της δημοπρασίας και συνακόλουθα της μισθώσεως αυτής.

   Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη. Η μίσθωση αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήγει την αντίστοιχη μετά από πέντε (5) έτη  ημερομηνία.

  Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετά του πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής θα συνυπογράψει και τη σχετική σύμβαση.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπέρ του Δήμου Σύμης, για την εκμίσθωση της νήσου «Νίμου» και των γύρων νησίδων «Χοντρός», «Πλάτη» «Οξειά» και «Διαβατές». Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι αποκλειστικά εγγυητική επιστολή και όχι μετρητά.

   Πληροφορίες και αντίγραφα των όρων της δημοπράτησης και τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης.

  Αρμόδιος υπάλληλος: Χρηστάκη Σεβαστή.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22463-60410.

                                                                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                                                                          της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ