ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                           

Σύμη, 23-10-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 4307

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου “ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ” που βρίσκεται στην περιοχή “Αιγιαλός” Δήμου Σύμης.

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ    

      Έχοντας υπόψη:

  1. το πρακτικό δημοπρασίας της 18ης Ιουλίου 2017 στην οποία δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης.
  2. την υπ’ αριθμ. 27/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύμης (ΑΔΑ: 62ΑΛΩΗΠ-ΗΓΩ)
  3. την υπ’ αριθμ. 150/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης (ΑΔΑ: ΨΞΕ3ΩΗΠ-71Ν)
  4. το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ-77 A’),

            ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

    Επαναληπτικό δημόσιο προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 10071-0143020 που βρίσκεται στην περιοχή «Αιγιαλός» Δήμου Σύμης βάσει της υπ’αριθμ. 27/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΑΛΩΗΠ-ΗΓΩ) και της υπ’αριθμ. 150/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΕ3ΩΗΠ-71Ν).

Ο δημόσιος προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 03η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. ενώπιον τριμελούς Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης.

Ελάχιστο όριο πρώτης μηνιαίας προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των επτακοσίων ευρώ (700,00€). Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη. Έναρξη της μισθώσεως ορίζεται η ημέρα που θα υπογραφεί το μισθωτήριο συμφωνητικό.

Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετά του πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής θα συνυπογράψει και τη σχετική σύμβαση.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ύψους 840,00 ευρώ (10% του ποσού των μισθωμάτων της προσφοράς εκκίνησης) από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπέρ του Δήμου Σύμης, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» στην περιοχή «Αιγιαλός του Δήμου Σύμης». Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι αποκλειστικά εγγυητική επιστολή και όχι μετρητά.

Πληροφορίες και αντίγραφα των όρων της δημοπράτησης και τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης.

Αρμόδιος υπάλληλος: Χρηστάκη Σεβαστή.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22463-60410.

 

                                                                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                                                                          της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ