ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σύμη, 6-6-2019

ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ. 1609

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

     (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης                                                                                                                                      Ενταύθα

ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

Παρακαλείστε όπως την  10η  του  μηνός  Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19:30 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ