ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                             Σύμη,   10/12/2020

Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.:  36

ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

                                                                       Προς:

                                                                   Μέλη της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης

                                                                                     Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε Τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, στις 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη  και από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) , την παρ 1 και την παρ 2 του αρ.184 του Ν.4635/2019, την παρ 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020) , του άρθρου 43 παρ. 1  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( αρ. φύλλου 75-30/03/2020 ), του  άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020, αρ. 40 με Α.Π. 20930/31-03-2020, αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αρ. 60249/22-09-2020 ( ΑΔΑ : Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με ΑΠ : 77233/13-11-2020 ( ΑΔΑ : 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) δια περιφοράς για τη λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

Για το θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας, ως προς την έγκριση τους.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας, την Τετάρτη και από 08:00 έως 11:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σύμης: [email protected]

  1. Αποδοχή κατανομής ποσού 3512,36€ που αφορά την Δ’ δόση έτους 2020, της Δημοτικής Επιτροπή Παιδείας.
  2. Εξουσιοδότηση Προέδρου Νικόλαου Παραή για χορήγηση κωδικών web banking για λογαριασμό στης σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ALPHA BANK.

                                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                                 ΠΑΡΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ