ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                             Σύμη, 5-04-2019
(22460360422)                                                                                                                  Αριθμ Πρωτ. 963

FAX (22460) 71344 -71386
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
                                                                                                                                    ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση  Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Σύμης

Σας προσκαλούμε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 163 παρ. 4 του ν.3463/2006, σε συνάρτηση με τις διατάξεις των άρθρων 65, 68, 69,  του Ν 3852/7-6-2010 και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του  Ν. 4555/2018 την 9η  του μηνός  Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 19.00  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016 του   Δήμου Σύμης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ