ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σύμη, 13-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 1354

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                                      Προς:

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                                  Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης                                                                                         Ενταύθα

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την 13η  του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.00 σε έκτακτη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης , στην αίθουσα συνεδριάσεων (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 77 του  Ν. 4555/2018 και με τα άρθρα 72, 74  του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της  συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
  2. “Ανάθεση στον δικηγόρο του Δήμου Ελευθέριο-Γεώργιο Ν. Πάσσο άσκησης Αίτησης Αναθεώρησης κατά της 594/2019 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκπροσώπησης του Δήμου Σύμης κατά την συζήτηση αυτής”.

Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα , καθώς με σχετική κλήση που επιδόθηκε στον Δήμο ορίστηκε δικάσιμος για την συζήτηση της άνω υπόθεσης η 15-05-2019.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας