ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σύμη, 5.10.2020
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Αριθμ Πρωτ.: 3203

Tηλέφωνο :
Φαξ :2246071344&71386

( (22460360-410)
FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την 5η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

2. Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Κώστα Αγαπητίδη.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να αποδοθεί φόρος τιμής στον εκλιπόντα σπουδαίο Συμιακό Κώστα Αγαπητίδη για την προσφορά του στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της Σύμης .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ