ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Σύμη, 17-01-2020
Αριθμ Πρωτ.172

( 22460360422)
FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα
<Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Ορισμός μελών στις διάφορες επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις Νόμων για το οικoνομικό έτος 2020.
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.
3. Ορισμός υπόλογου για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13.11.2017 στις οδικές υποδομές του δήμου Σύμης στη νήσο Σύμη».
4. Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών Λιμένα Σύμης από τη θεομηνία της 13.11.2017».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών.
6. Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για την παροχή υπηρεσίας: «Ανάθεση εργασιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης»
7. Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου ( Νικολέτα Ζουρούδη περιοχή Χωριό)
8. Υποβολή αιτήματος στο ΕΚΑΒ για δημιουργία παραρτήματος ΕΚΑΒ για την πλήρωση θέσης διασώστη- πλήρωμα ασθενοφόρου.
9. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Σύμης και Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Σύμης
10. Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Σύμης .
11. Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ<