ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σύμη, 31-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 2096

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

(22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                             Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης Ενταύθα

                                                                                            ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

Παρακαλείστε όπως την  5η  του  μηνός  Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19:30 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 για δαπάνη προμήθειας τιμητικών διακρίσεων.
  2. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή «Λεμονίτισα» Σύμης
  3. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης νήσου Σύμης».

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ