ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Σύμη, 13-12-2019
Αριθμ Πρωτ.3438
(22460360422)
FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 17-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων 3ου τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
3. Τροποποίηση της αριθμ 156/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την επιβολή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και Φωτισμού για τον καθορισμό του ύψους του συντελεστή αυτού για το έτος 2020.
4. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή πρότασης: Προμήθεια -Εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων και κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων (Σ.Μ.Α.) δήμου Σύμης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις Εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ ) στα μικρά νησιά».
5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών
6. Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 (Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων )
7. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παρ 1. του ΠΔ 270/81 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ