ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                          

                                                                                                                                                Σύμη, 05-11-2020

                                                                                                                                                                            Αριθμ Πρωτ. 3647

 (    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

                                                                                                                      ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε Τακτική συνεδρίαση  στις 9 του μηνός Νοεμβρίου  2020 ημέρα   Δευτέρα και από 15:00 έως 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 και την εγκύκλιο αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας  μέχρι την Δευτέρα 9 του Νοεμβρίου  και από 15:00 έως 20:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

  1. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2020.
  2. Μετατροπή συμβάσεων καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης λόγω της πανδημίας  νέου κορωνοϊού SARS–CoV-2 (COVID-19).
  3. Αναπροσαρμογή τιμών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Σύμης ισχύος από 01/01/2021
  4. Καθορισμός τιμών τελών χρήσεως πεζοδρομίου, ΤΑΠ και τελών κοιμητηρίων του Δήμου Σύμης ισχύος από 01/01/2021.
  5. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου έμπροσθεν καταστημάτων Δήμου Σύμης.
  6. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου έμπροσθεν καταστημάτων Δήμου Σύμης.
  7. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων της νήσου Σύμης, ως πολυσύχναστων (ΠΔ 71/2000 ΦΕΚ 166 τ Α).

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ