ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 27-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 966
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε για την έκτακτη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της 27ης του μηνός Μαρτίου έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), του Ν. 4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ) δια περιφοράς, για τα ακόλουθα θέματα:

1. Λήψη απόφασης της δια περιφοράς συνεδρίασης σύμφωνα την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020).
2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο περί μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Σύμης, οικονομικού έτους 2020.
3. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και μέσων συλλογικής προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού.
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού.

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα προκειμένου ο Δήμος να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας