ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 27-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2291
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 29η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00π.μ. σε έκτακτη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 του  Ν. 4555/2018  και του Ν. 4623/2019 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της  συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
  2. Έγκριση του από 23-07-2020 τοπογραφικού διαγράμματος για τη θέση «Ακτή στην περιοχή Πέδι (προβλήτα)» για ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής (ενοικίαση λέμβων αναψυχής) και της επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η συνεδρίαση  κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου ο Δήμος μας στη χωρική του αρμοδιότητα να έχει ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 31/07/2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/21-07-2020 (ΦΕΚ 3072/23-07-2020 τεύχος β’).

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας