ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 12-06-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2229 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

  1. Κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017(ΦΕΚ 1636/β’/12.05.2017).Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 όλες οι συμβάσεις παραχώρησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουνίου.

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ