logo-dhmou-simis
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σύμη, 05-07-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2504
Τηλέφωνο: 22460-72444

FAX (22460) 71344 -71386

Προς:  Λοΐζο Κλ. Λοΐζο

Μυκηνών 3,  Ιαλυσός

Ρόδος 85100

Τηλ.: 22410-96800

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«Παροχή υπηρεσίας φωτογραφιών – οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες τουριστικής προβολής του Δήμου Σύμης».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσίας φωτογραφιών – οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες τουριστικής προβολής του Δήμου Σύμης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 2341/19-6-2018 (ΑΔΑ: 6076ΩΗΠ-3ΗΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 177/8-6-2018.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας μέχρι και την Τετάρτη  11-7-2018 στις 9:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Αρμόδια υπάλληλος για την διενέργεια της υπηρεσίας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η υπάλληλος Μόσχου Χρυσοβαλάντου,

Τηλ. επικοινωνίας 22460-72444.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 11-7-2018 στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» στο πρόγραμμα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων»  καθώς και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας www.symi.gr».

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

Συνημμένα:

 1. Ο από 14-5-2018 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
 2. Η από 14-5-2018 Τεχνική Έκθεση.
 3. Οι από 14-5-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές.
 4. Τιμολόγιο Προσφοράς.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠAΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ/ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

CPV: 22315000-1 & 32321300-2.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την υπηρεσία: φωτογραφιών / οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες τουριστικής προβολής του Δήμου Σύμης για το έτος 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Αναλυτικά η ανωτέρω προμήθεια αφορά:

 • 500 τεμ. φωτογραφιών για την δημιουργία ψηφιακής τράπεζας φωτογραφιών του Δήμου Σύμης. Η δημιουργία μίας ψηφιακής τράπεζας φωτογραφιών, με επαγγελματικές, καλαίσθητες και υψηλής ποιότητας φωτογραφίες, είναι απαραίτητη για τον εμπλουτισμό των παραγωγών του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του Δήμου Σύμης, αλλά και για την ενίσχυση της επικοινωνίας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου.
 • VIDEO: οπτικοακουστικό διαφημιστικό υλικό, όπου θα προβάλλονται γενικά τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Σύμης.

Η υπηρεσία θα βαρύνει τον Κ.Α.  00-6434.001 με τίτλο «Δημιουργία τουριστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου για την προβολή του νησιού μας» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Σύμη,  14/5/2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ /  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

CPV: 22315000-1 & 32321300-2.


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
α/α Είδος Υπηρεσίας μονάδα μέτρησης Ποσότητα
1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  500 τεμ. ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ τεμάχια 30 USB


Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αναφέρονται στην παροχή 500 φωτογραφιών για την δημιουργία ψηφιακής τράπεζας φωτογραφιών του Δήμου Σύμης.  Η δημιουργία μίας ψηφιακής τράπεζας φωτογραφιών, με επαγγελματικές, καλαίσθητες και υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες, είναι απαραίτητη για τον εμπλουτισμό των παραγωγών του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του Δήμου Σύμης, αλλά και για την ενίσχυση της επικοινωνίας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου. Οι φωτογραφίες αυτές θα απεικονίζουν μνημεία, φυσικά τοπία, τοπικά προϊόντα, δημοτικά κτίρια,  αλλά και στιγμιότυπα με ανθρώπους σε στιγμές καθημερινότητας, παρουσιάζοντας την εικόνα Δήμου.

Όλες οι φωτογραφίες που θα περιέλθουν στο Δήμο σε ψηφιακή μορφή θα αποκτώνται ελεύθερες από δικαιώματα τρίτων και με πλήρη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων στο Δήμο με εξαίρεση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Αρχαιολογία.

Όλο το φωτογραφικό υλικό θα παραδοθεί στο Δήμο σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ανάλυση των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι από 150dpi μέχρι 300dpi.

Tο χρωματικό προφίλ για τις εκτυπώσεις να είναι CMYK και RGB. Oι φωτογραφίες να μην έχουν υπερβολικά κορεσμένα και αλλοιωμένα-ψεύτικα χρώματα και να μην υπάρχει εμφανές μοντάζ (ένθεση για παράδειγμα κάποιου στοιχείου στην εικόνα που δεν θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί).

Κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικά metadata, που θα αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με την κάθε φωτογραφία.

O ανάδοχος έχει την υποχρέωση:

 • Οργάνωσης, επιλογής χώρων φωτογράφησης – εξασφάλισης αδειών φωτογράφησης όπου απαιτείται.
 • Επεξεργασίας & Επιλογής των φωτογραφιών.

Το φωτογραφικό υλικό που θα παραχθεί,  ενδεικτικά (όχι περιοριστικά)  θα απεικονίζει:

Α) Αξιοθέατα (150 φωτογραφίες)

Β) Τοπία και κτήρια (150 φωτογραφίες)

Γ) Προϊόντα (75 φωτογραφίες)

 • Ακούμια
 • Γαριδάκι Συμιακό
 • Παραδοσιακά φαγητά & γλυκά
 • Μέλι
 • Φραγκόσυκα
 • Σύκα

Δ) Εκδηλώσεις (50 φωτογραφίες)

Ε) Καθημερινές στιγμές – βιωματικές εμπειρίες (75 φωτογραφίες)

 • Καφετέριες, ταβέρνες, μπαρ, εστιατόρια, πλατείες, πεζόδρομοι κ.α. (γεμάτα με ανθρώπους σε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης).

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 1. ΒΙΝΤΕΟ

 

α/α Είδος Υπηρεσίας μονάδα μέτρησης Ποσότητα
1 Οπτικοακουστική προβολή γενικού θεματικού περιεχομένου τεμάχια 50 USB

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αναφέρονται στην παραγωγή βίντεο για την τουριστική προβολή του Δήμου Σύμης τα οποία θα παρουσιάζουν και θα προβάλλουν τα σημαντικότερα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Σύμης, προωθώντας παράλληλα τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με στόχο την επικοινωνία και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μας  (ιστορία, φύση και πολιτισμός κλπ),

 σε δύο γλώσσες: Ελληνικά & Αγγλικά.

Διάρκεια του προβαλλόμενου video ≥10 λεπτών.

Αναλυτικά:

 • Χωριό , Γιαλός , Εμπορειός , Πανορμίτης, Πέδι , Καλή Στράτα (εξωτερικό και εσωτερικό πλάνο του νησιού).
 • Μνημεία,
 • Φύση (φυσική ομορφιά – τοπία),
 • Παραλίες,
 • Δυσπρόσιτα μέρη εξερεύνησης (φωκοσπηλιά, Αγ. Αιμιλιανός)
 • Πολιτισμός – Ναυτικό Μουσείο.
 • Δημοτικά κτίρια,
 • Θρησκευτικά μνημεία (Ιερές Μονές – εξωκκλήσια),
 • Μέσα μεταφοράς.

Οι λήψεις και το μοντάζ θα είναι σύγχρονης τεχνοτροπίας σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν διεθνώς:

 • Τα βίντεο θα περιέχουν πλάνα από όλο το Δήμο Σύμης και θα καλύπτουν μνημεία, μουσεία, παράδοση, αρχιτεκτονική, φύση, γαστρονομία, καθημερινή και νυχτερινή ζωή, με κυρίαρχη την ανάδειξη του ανθρώπινου στοιχείου και της φιλοξενίας.
 • Τα πλάνα από τις παράλιες θα πρέπει να εμπεριέχουν εναέριες, επίγειες και υποθαλάσσιες λήψεις.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλάνα από ψηφιακές βιβλιοθήκες βίντεο.
 • Τα βίντεο θα είναι υψηλής ευκρίνειας 1080p τουλάχιστον, χωρίς σπικάζ, με μουσικές επενδύσεις απαλλαγμένες από δικαιώματα τρίτων, και θα περιέχουν υποχρεωτικά το τουριστικό λογότυπο του Δήμου Σύμης και το λογότυπο του ΕΟΤ στην αγγλική γλώσσα. Τέλος οι τίτλοι αρχής-τέλους καθώς και οι λεζάντες θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
 • Θα παραδοθούν σε ψηφιακό αρχείο mοv ή mp4.

Τα διαφημιστικά βίντεο που θα περιέλθουν στο Δήμο θα αποκτώνται ελεύθερα από δικαιώματα τρίτων και με πλήρη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων στο Δήμο.

Όλα τα έξοδα παραγωγής θα βαρύνουν τον ανάδοχο:

 

Σύμη 14/5/2018

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

CPV: 22315000-1 & 32321300-2.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                                         Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Μονάδα μέτρησης Ποσότητα

(USB)

Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ Σύνολο
1 Φωτογραφίες 500τεμ. σε ψηφιακή μορφή (παράδοση σε USB  16GB) τεμάχια 30,00 120,97 3.629,03
2 Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) (παράδοση σε USB  16GB) τεμάχια 50,00 250,00 12.500,00
ΣΥΝΟΛΟ καθ. αξίας 16.129,03
ΦΠΑ 24% 3.870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00

 

Σύμη 14/5/2018

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

CPV: 22315000-1 & 32321300-2.

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

                                                         Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Μονάδα μέτρησης Ποσότητα

(USB)

Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ Σύνολο
1 Φωτογραφίες 500τεμ. σε ψηφιακή μορφή (παράδοση σε USB  16GB) τεμάχια 30,00    
2 Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) (παράδοση σε USB  16GB) τεμάχια 50,00    
ΣΥΝΟΛΟ καθ. αξίας  
ΦΠΑ 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ