ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 21-04-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1393

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 25η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 34.728,00€ στον Κ.Α. 20-6041 και 11.000,00€ στον Κ.Α. 20-6054 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ.
  2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.605,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή των ασφάλιστρων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης.
  3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.308,06€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια πινακίδων και ρυθμιστικών σημάτων.
  4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.715,10€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2017.
  6. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος Ελευθέριος» (πρώην Προσκοπείο).
  7. Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της νήσου «Νίμου» και των γύρω νήσων Σύμης Δωδεκανήσου.

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ