ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 05-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 1745
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε στις  09η του μηνός Ιουνίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00 έως 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018), του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020, δια περιφοράς, για το ακόλουθο θέμα:

  1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3», στην εταιρεία «Βιομηχανία ειδικών κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε».

 

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας