Σύμη, 14-08-2020
Αριθμ Πρωτ.: 2490

( (22460360-410)
FAX (22460) 71344 -71386                                                                  Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Καθορισμός Κ.Α. 20-7325.003 ως δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής .
  2. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού για την παράσταση του Δήμου Σύμης ως μετόχου στις Γενικές Συνελεύσεις του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου (ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.) με χρονική διάρκεια, τη λήξη της παρούσας αυτοδιοικητικής θητείας (31η Δεκεμβρίου 2023).
  3. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού για την παράσταση του Δήμου Σύμης ως μετόχου στην τακτική Γενική Συνέλευση της  Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. «ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.» την 4η  Σεπτεμβρίου 2020.
  4. Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σύμης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ