ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 15-06-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 2286 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 20η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 666,90€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια εκτυπωτών για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης.
  2. Έγκριση του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ».
  3. Προέγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2016.
  4. Κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση της νήσου «Νίμου» και των γύρω νήσων Σύμης Δωδεκανήσου.
  5. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» με ΚΑΕΚ 0143020 και 0143021 στην περιοχή «Αιγιαλός Σύμης».
  6. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, με ΚΑΕΚ 10071-07-17008 που βρίσκεται στην περιοχή «Αιγιαλός» Δήμου Σύμης.

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ