ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 28-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2671
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 01η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη αποφάσεων των θεμάτων που ακολουθούν:

1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο της μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
2. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης, ποσού 10.000,00€.
3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 περί απόδοσης ποσού 9.186,20€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης, που αφορά την γ΄ δόση έτους 2020.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας