ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 07-07-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  2603

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή δικτύου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων» με Α.Μ. 05/2017 στην ανάδοχο εταιρεία «VAST MAKE I.K.E.».

2. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ» με Α.Μ. 12/2016 στην ανάδοχο εταιρεία «VAST MAKE I.K.E.».

3. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων» με Α.Μ. 01/2017 στην ανάδοχο εταιρεία «VAST MAKE I.K.E.».

4. Κατακύρωση του δημόσιου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (πρώην Προσκοπείου) που βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος Ελευθέριος – Χωριό» Δήμου Σύμης.

5. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου – οικοπέδου από το Δήμο Σύμης στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού «Χωριό» το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για λειτουργία χώρου στάθμευσης των πυροσβεστικών οχημάτων.

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                                                                                              της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ