ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σύμη,17 -04-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1104

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                            Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 22η του μήνα  Απριλίου του έτους 2019 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 10:00 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τo ακόλουθo θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’).

«Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για την εκποίηση δύο οικοπέδων»

                                     

                                                                                                        Ο  Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας