ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Σύμη, 20-11-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 3830

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                         Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                    Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε Τακτική συνεδρίαση  στις 24 του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020  την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 και αριθμ 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ4ΜΤΛ6-ΥΔ4)) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) διά περιφοράς, τη λήψη απόφασης των  θεμάτων που ακολουθούν:

Για τα  θέματα σας αποστέλλεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την  ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας μέχρι τη Τρίτη 24 του μηνός  Νοεμβρίου και ώρα από 08:00 έως 11:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

 1. Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ: 3678/9-11-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη της εταιρείας «Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», με ΑΦΜ:094079008 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) μικρού καινούριου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα του Δήμου Σύμης».
 2. Eξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ εις βάρος  ΚΑ: 10-6062 για καταβολή εξόδων κηδείας υπάλληλου του Δήμου .
 3. Eξειδίκευση πίστωσης ποσού 15.090,00 ευρώ εις βάρος  ΚΑ: 10-7514.001 για συμμετοχή του δήμου Σύμης στο μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ (ΦΟΔΣΑ Α.Ε)
 1. Έγκριση της δασικής μελέτης : «Δασική μελέτη οδοποϊίας από δρόμο Νημπορειού προς Παναγία Καθολική», στα πλαίσια εκπόνησης των μελετών: «Χάραξη και κατασκευή δρόμου από την Παναγία Καθολική έως Αγ. Γεώργιο Δρακούντας»& «Μελέτη οδού από το δρόμο Νημπορειού έως το δρόμο Γιαλού – Αγ. Γεώργιο Δρακούντας».
 2. Έγκριση της δασικής μελέτης : «Δασική μελέτη οδοποιίας από Χαράνι προς Δρακούντα-Ελικοδρόμιο» στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης : Οδοποϊία από Χαράνι προς Δρακούντα-Ελικοδρόμιο .
 3. Έγκριση της α) συγκοινωνιακής προμελέτης και β) γεωλογικής μελέτης : «Χάραξη και κατασκευή δρόμου από την Παναγία Καθολική έως Αγ. Γεώργιο Δρακούντας»
 4. Έγκριση της α) συγκοινωνιακής προμελέτης και β) γεωλογικής μελέτης : «Μελέτη οδού από το δρόμο Νημπορειού έως το δρόμο Γιαλού – Αγ. Γεώργιο Δρακούντας».
 5. Έγκριση της α) συγκοινωνιακής προμελέτης και β) γεωλογικής μελέτης και της γ) περιβαλλοντικής μελέτης : «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού από Μιχαήλη έως και την Παναγιά Καθολική».
 6. Ανατροπή της υπ΄ αριθμ. 114/2020 ΑΑΥ και έκδοση νέας ΑΑΥ για την κατασκευή του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας στην Σύμη”.
 7. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων γ’ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
 8. Διαγραφή ποσών χρέωσης σε βεβαιωτικό κατάλογο ( ΠΑ ).
 9. Αποδοχή ποσού 53.500,00 ευρώ από ΥΠ.ΕΣ. για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών  που προκαλούνται από θεομηνίες.

                                                                        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ              

                                                                        της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                      Ελευθέριος Παπακαλοδούκας