Απολογιστικά β’ τριμήνου 2020 Δήμου Σύμης

104,2020 AΠΟΛ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΨΥ80ΩΗΠ-Χ6Λ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

168-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων . It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you can

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

167-2015 EKONOMİK KOMİSYONU

Κατάρτιση και Εισήγηση στο ΔΣ του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2016 (Αρθρο 72 του Ν 3852/2010) Σύμη, 29/09/2015