Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «Πέδι» Δήμου Σύμης (πρώην Δημοτικό Σχολείο).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σύμη, 07-09-2020 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2812 Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «Πέδι» Δήμου Σύμης (πρώην Δημοτικό Σχολείο). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προμήθεια

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, οδικού φωτισμού» (CPV: 34993000-4) για τις ανάγκες του οδικού φωτισμού το Δήμου Σύμης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.618,00 € με το Φ.Π.Α. ή 31.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ   Ταχ. Δ/νση : Σύμη Δωδεκάνησα                                                                          Σύμη, 29-7-2020 Ταχ. Κωδ. 85600 Πληροφορίες : Μπαλασκάς Ελ.                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :2315 Τηλ.: 2246360413 FAX: 2241071386

Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού – Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Σύμης

  ΑΔΑ: ΨΑ9ΨΩΗΠ-ΛΑ0   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΣΥΜΗ. 29/7/2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                       

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη,6-02-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 426 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς: Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                        Σύμη, 22-11-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σύμη,15 -04-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1068 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:  Φαξ:  (22460) 71344 -71386         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

strong>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σύμη, 18-03-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 757 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Πληροφορίες: Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                         Προς: Φαξ:  (22460)

Περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια & εγκατάσταση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σύμη, 12-10-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 3521 Δ/νση : Σύμη 85600 Πληροφορίες: Μόσχου Βαλάντου Τηλέφωνο: 22460-72444 Φαξ: (22460) 71386   Προς: Εφημερίδα “Ροδιακή” τηλ:

haber

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Προμήθεια και εγκατάσταση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 3m3 για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σύμης», It appears you don’t have a PDF plugin for this browser.No biggie… you